Deseuri

LEGE 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor

LEGE 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

HOTĂRÂRE 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

DIRECTIVA 2008/98/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

REGULAMENT nr. 1357 din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive

REGULAMENT (UE) nr. 2017/997 din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile in ceea ce priveste proprietatea periculoasa HP 14 “Ecotoxice”

DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

DECIZIA COMISIEI din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase

HOTĂRÂRE 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1004 A COMISIEI din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei

AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE

LEGE 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (ultima actualizare iulie 2019)

ORDIN 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

ORDIN 647 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

ORDIN 1362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

ORDIN 1271 din 29 noiembrie 2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/665 din 24 aprilie 2019 A COMISIEI de modificare a Deciziei 2005/270/CE de stabilire a modului de raportare a deseurilor de ambalaje si a obiectivelor prevazute de Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare

OPERATIUNI DE TRATARE A DESEURILOR

HOTĂRÂRE 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor

ORDIN 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor

ORDIN 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

TRANSPORT DESEURI

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

HOTĂRÂRE 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

HOTĂRÂRE 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

ORDONANŢĂ 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

ORDIN 793 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

1175 din 26 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

ORDIN 1494 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

ORDIN 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

ORDIN 269 din 19 aprilie 2019 privind Procedura pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modulul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din OG 5/2015 privind DEEE-urile

ORDIN 556 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

HOTĂRÂRE 322 din 29 mai 2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

DESEURI DE BATERII SI ACUMULATORI

HOTĂRÂRE 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

ORDIN 1304 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori

ORDIN 1399 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

ORDIN 3189 din 12 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

VEHICULE SCOASE DIN UZ

LEGE 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

ORDIN 2131 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9

ULEIURI UZATE

HOTĂRÂRE 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

DESEURI DE PCB/PCT

HOTĂRÂRE 173 din 13 martie 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

ORDIN 1179 din 5 august 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

ALTE FLUXURI SPECIALE DE DESEURI

HOTĂRÂRE 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

HOTĂRÂRE 170 din 12 februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

SALUBRIZARE

LEGE 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor –

REPUBLICARE

ORDIN 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *